Tallers i CApSA

L’objectiu dels Tallers de Voluntariat Universitari és apropar l’estudiantat a la participació social i al voluntariat, mitjançant la formació i la participació en programes i en activitats de les associacions i ONGs valencianes amb un compromís cívic i social. Aquest curs, augmentem l’oferta amb un Taller d’Aprenentatge Servei, per a formar-se a través de la participació i del servei a la comunitat.

Inscripció

Del 27 de setembre fins al 16 d’octubre de 2017 A l’ENTREU

Tallers 2017/2018

La proposta de tallers per enguany s’estructura en dos torns:

Primer torn (del 27 d’octubre al 11 de novembre)

Segon torn (del 3 al 18 de novembre)

Taller d’Aprenentatge Servei (el 4 i l’11 de novembre)

Destinataris

L’estudiantat de la Universitat de València.

Estructura dels tallers

Els tallers s’estructuren en sis sessions amb la següent distribució:

  Primera sessió Divendres Segona sessió Dissabte Tercera sessió Divendres Quarta sessió Dissabte Cinquena sessió Divendres Sisena sessió Dissabte
Formació general (1) 16 a 20 hores  9 a 13,30 hores        
Formació específica (2)     16 a 20 hores 9 a 11,30 hores  16 a 20 hores  9 a 11,30 hores
Espai d’Experiències amb entitats (3)       12 a 13,30 hores    12 a 13,30 hores
Participació en entitats (Opcional) Mínim de vint hores de participació en les entitats presentades.

 

(1)Formació general. Contextualització general sobre el voluntariat. És obligatòria per a la participació en qualsevol programa de voluntariat institucional de la Universitat de València. Aquesta formació no té caducitat.
(2)Formació específica. Apropament a la realitat específica de cada àrea de formació.
(3)Espai d’experiències amb entitats. Presentació d’experiències, on diferents associacions, entitats i ONG ens explicaran les seues accions i ens convidaran a col·laborar amb elles.

El Taller d’Aprenentatge Servei CapsA, té una durada de 10 hores i es celebrarà els dies 24 i 11 de novembre de matí.

Com participar com a voluntari una vegada acabat el taller?

Si vols col·laborar en alguna de les entitats que han participat a l’espai d’experiències, has de complimentar la fitxa que trobaràs a l’aula virtual del taller, on hauràs d’indicar-nos quines són les entitats en les que t’interessaria contactar.

Lloc de realització

Els cursos s’impartiran a l’Aulari Oest del Campus de Tarongers. Junt a les Facultat de Magisteri i Ciències Socials.

planol aulari oest universitat valencia

Certificació de la participació

Segons acord del Consell de Govern de 28 de juny de 2016 (ACGUV 170/2016) s’aprova el reconeixement dels tallers com a crèdits ECTS per als estudiants de grau:

  • 1 crèdit ECTS per l’assistència a les sessions de formació.
  • 1 crèdits ECTS per participació en alguna de les entitats que intervenen a l’espai d’experiències mitjançant certificat emés per l’entitat, d’un mínim de 20 hores.

La no assistència haurà de ser degudament justificada documentalment i no podrà ser superior al 20% de la durada del taller.

Els certificats s’enviaran per correu.

La incorporació dels crèdits a l’expedient, tal i com preveu la llei de taxes de la Generalitat Valenciana ”Igualmente, se abonará el 25 por 100 del precio de la matrícula correspondiente a créditos de libre elección o de actividades universitarias contempladas en el art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, cuando la universidad, a solicitud del alumno, proceda a su reconocimiento como créditos de esta naturaleza. El resto de las tasas se abonarán íntegramente.” (Article 14. 3-5  de la LLEY 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Inscripció

Cada estudiant es pot inscriure en un únic taller per curs acadèmic.

La inscripció és gratuïta i es realitza del 27 de setembre al 16 d’octubre 2017.

Si vols inscriure’t POLSA ACÍ

No cal imprimir ni presentar el resguard de la inscripció al SEDI.

Pots inscriure’t:
– Amb qualsevol equip informàtic connectat a Internet.
– A les aules d’informàtica de lliure accés de qualsevol dels campus.
– A la seu del SeDI (Servei d’Informació i Dinamització) al campus de Blasco Ibáñez (carrer de Menéndez Pelayo s/n. Aulari III) de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.


Dret a la informació en la recollida de les dades de caràcter personal

Les dades personals subministrades en el procés de preinscripció s’incorporaran al Fitxer Sistema d’informació SESTUD de la Universitat de València. Els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament podran exercir-se davant el Servei d’Informació i Dinamització de la Universitat de València (Aulari III. C/ Menéndez Pelayo, s/n, 46010 València).

La informació obtinguda serà processada per la Universitat per a la gestió administrativa i de matrícula del Programa de Promoció del Voluntariat Universitari (art.5 Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal)