Voluntariat Nacions Unides

Informació relativa a l’última convocatòria en el curs 2011/2012 del Programa de Voluntariat Universitari de Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni – Nacions Unides. SeDI-Universitat de València.

[Bases íntegres 2011-2012]

La Delegació per a Estudiants, mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants (SeDI) convoca les bases per a la selecció de voluntàries i voluntaris per a participar en el Programa de Voluntariat Universitari en Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
La Universitat de València ha participat, des de la seua creació en el curs acadèmic 2001/2002, en la Xarxa de Voluntaris Universitaris d’UNITeS, del Programa de Voluntaris de Nacions Unides, juntament amb altres universitats i sota la coordinació de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Objectiu

El Programa de Voluntariat Universitari de VNU és una iniciativa de l’ONU destinada a incorporar com a voluntàries i voluntaris estudiantes i estudiants de les universitats espanyoles per a col·laborar en les accions encaminades a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni relacionats amb la salut, educació, medi ambient i els relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació (http://www.un.org). Aquesta convocatòria té l’objectiu de preseleccionar a les estudiantes i als estudiants candidats de la Universitat de València per a participar com a Voluntaris i Voluntàries Universitaris de l’ONU i regular la concessió de les ajudes per a la participació en aquest programa.

Destinataris i requisits

Les destinatàries i els destinataris d’aquesta convocatòria són les estudiantes i els estudiants, que tinguen 25 anys en el moment de la data d’incorporació al lloc de destinació, matriculats a centres propis de la Universitat de València que cursen estudis de grau, màster, llicenciatura, enginyeria, enginyeria tècnica, diplomatura i de doctorat en la fase de docència, en el curs 2011-2012. Queden exclosos de la convocatòria els estudiants matriculats en màsters o postgraus no oficials, els estudiants procedents de programes d’intercanvi i els estudiants que cursen estudis interuniversitaris que no hagen pagat les taxes a la Universitat de València.
Les candidates i els candidats hauran d’acreditar i demostrar coneixements d’anglès, així com disposició d’aptituds i capacitats per a desenvolupar tasques de cooperació al desenvolupament i els coneixements i habilitats necessaris per als llocs de destinació de l’ONU als quals s’opte.